ISRMTT Awards Given Each Year

 • 2008 - Prof. Bhawani Singh,
 • 2009 - Dr. D.G. Kadkade,
 • 2010 - Dr. V.M. Sharma,
 • 2011 - Sh. U.S. Rajvanshi,
 • 2012 - Dr. A.K. Dhawan,
 • 2013 - Dr. J. L. Jethwa
 • 2006 - Dr. Rajbal Singh,
 • 2007 - Dr. R.K. Goel,
 • 2008 - Dr. Gopal Dhawan,
 • 2009 - Dr. D.V. Thareja,
 • 2010 - Shri Ranjodh Singh,
 • 2011 - Dr. Mahendra Singh,
 • 2012 - Sh. Hasan Abdullah,
 • 2013 - Prof.M. N. Viladkar
 • 2010 - Dr. Subash Mitra,
 • 2011 - Sh. S.B. Suri,
 • 2012 - Sh. Imran Sayeed,
 • 2013 - Sh. Hari Dev
 • Imran Sayeed
 • Rahul Khanna
 • S. Rukhaiyar
 • N.K. Samadhiya
 • M.N. Bagde
 • Nasim Sheikh
 • A.K. Soni
 • A.Usmani
 • A.Nanda
 • R. Rath
 • S.K. Jain
 • N.Narolia
 • Kanupreiya
 • S.S.Bakshi
 • R.K. Gupta
 • S. K. Mittal
 • Manjeet Singh
 • Bhoop Singh
 • Rajbal Singh
 • Shashank Pathak
 • R. K. Goel
 • Bhawani Singh
 • Subhash Mitra
 • 2014 - Dr. J.L. Jethwa (Lifetime Achievement Award conferred in 2013),
 • 2014 - Prof. K.G. Sharma,
 • 2015 - Prof. M.N. Viladkar,
 • 2016 - Sh. A.B. Pandya
 • 2014 - Prof. K.G. Sharma,
 • 2015 - Prof. M.N. Viladkar,
 • 2016 - Sh. A.B. Pandya
 • 2014 - Dr. Rajinder Bhasin,
 • 2015 - Prof. T.N. Singh,
 • 2016 - Dr. R.K. Gupta
 • 2014 - Prof. S.K. Jain,
 • 2015 - Dr. Bhoop Singh